ترمینال ته پروفیل بدون پایه

کد کالا R*R (mm) M
PF 30*30 M8 30*30 8
PF 40*40 M12 40*40 12
PF 40*40 M16 40*40 16
PF 50*50 M16 50*50 16
PF 60*60 M16 60*60 16
فهرست

Contact Us