کد کالا d (mm) L (mm) D (mm)
EDM 11 6 55 20
EDM 12 8 70 22
EDM 13 10 70 24

حالت

ثابت

محصولات پیشنهادی